Zwalczajcie nas +

Nasza firma w pełni szanuje prywatność swoich klientów. W celu zachowania poufności wszystkich informacji, które nam Państwo przekazują, ściśle przestrzegamy następującej Polityki Prywatności przedstawionej poniżej.

Zakres zastosowania polityki prywatności

Dla użytkowników witryny do przekazywania informacji i serwer zostawił dane osobowe.

Gromadzenie informacji Treść

Po złożeniu przez Ciebie zamówienia, będę zbierał Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, adres odbiorcy, telefon i tak dalej.

Nasza firma może automatycznie otrzymywać i zapisywać informacje zawarte w logu Państwa przeglądarki lub serwera, w tym między innymi adres IP, informacje zawarte w plikach cookie naszej firmy oraz zapisy odwiedzanych przez Państwa stron internetowych.

Ochrona i wykorzystanie informacji

Opisane powyżej informacje zebrane przez naszą firmę zostaną wykorzystane w celu ich wykorzystania:

 1. Świadczenie usług produktowych dla klientów;
 2. aby zapewnić klientom produkty, zachęty i usługi dystrybucyjne;
 3. Świadczenie innych usług dla klientów.

Posiadane przez naszą firmę informacje dotyczące klienta będą traktowane jako poufne, za wyjątkiem następujących okoliczności:

 1. Wyrażasz zgodę na udostępnienie tych informacji stronie trzeciej;
 2. Produkt i usługi, o które Państwo prosili, mogą być oferowane wyłącznie z ujawnieniem Państwa informacji;
 3. Informacje te są odpowiednio ujawniane przez naszą firmę w dozwolonym zakresie, zgodnie z wymogami prawa, na żądanie uprawnionego organu lub zgodnie z wymogami postępowania sądowego;
 4. Gdy nasza firma jest zobowiązana przez prawo do ujawnienia informacji osobom trzecim w sytuacji, gdy odkryje naruszenie warunków świadczenia usług lub innych przepisów dotyczących korzystania z produktów i usług naszej firmy;
 5. W celu zachowania interesów klientów i społeczeństwa w razie nagłej potrzeby;
 6. Wszelkie inne okoliczności, w których nasza firma uzna za konieczne opublikowanie, skompilowanie lub ujawnienie informacji o danej osobie.

Zmiany w polityce prywatności

Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany swojej Polityki Prywatności.

Skontaktuj się z nami

Jeśli stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są niewłaściwie ujawnione lub nie chcesz już dłużej akceptować usług firmy, lub do naszej polityki prywatności wszelkie komentarze i sugestie, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail do naszej firmy, będziemy w odpowiednim czasie.

Zasady i warunki

 1. WARUNKI RZĄDU - Niniejsze warunki stanowią ostateczną i całkowitą zgodę stron i żadne warunki w jakikolwiek sposób modyfikujące lub zmieniające postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie są wiążące dla naszej Spółki, chyba że zostały sporządzone na piśmie oraz podpisane i zatwierdzone przez członka zarządu lub inną upoważnioną osobę w naszej Spółce. Żadna modyfikacja któregokolwiek z tych warunków nie może być modyfikowana przez wysyłkę towarów przez Naszą Spółkę po otrzymaniu zamówienia zakupu od Kupującego, prośby o wysyłkę lub podobnych formularzy zawierających drukowane warunki dodatkowe lub sprzeczne z warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie. Jeśli jakikolwiek warunek, klauzula lub postanowienie zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwej jurysdykcji, takie oświadczenie lub posiadanie nie będzie miało wpływu na ważność jakiegokolwiek innego warunku, klauzuli lub postanowienia zawartego w niniejszym dokumencie.
 2. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ - Wszystkie zamówienia podlegają pisemnej weryfikacji cen przez upoważniony do tego personel naszej firmy, chyba że został on wyznaczony na piśmie jako firma na określony okres czasu. Wysyłka towaru bez pisemnej weryfikacji ceny nie stanowi akceptacji ceny zawartej w zamówieniu.
 3. SUBSTYTUCJA - Nasza firma zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia, do zastąpienia alternatywnego produktu podobnego rodzaju, jakości i funkcji. Jeśli Kupujący nie zaakceptuje zastępstwa, musi wyraźnie oświadczyć, że zastępstwo nie jest dozwolone, gdy Kupujący żąda wyceny, jeśli taka prośba o wycenę została złożona, lub, jeśli prośba o wycenę nie została złożona, przy składaniu zamówienia w Naszej Firmie.
 4. CENA - Podane ceny, łącznie z wszelkimi opłatami transportowymi, są ważne przez 10 dni, chyba że zostały wyznaczone jako firma na określony czas na podstawie pisemnej oferty lub pisemnej akceptacji sprzedaży wydanej lub zweryfikowanej przez urzędnika lub inny upoważniony personel naszej firmy. Cena wyznaczona jako firma na określony czas może zostać odwołana przez Spółkę, jeżeli odwołanie zostanie złożone na piśmie i wysłane do Kupującego przed otrzymaniem pisemnej akceptacji ceny przez Spółkę. punkt wysyłkowy. Nasza Firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień w przypadku, gdy ceny sprzedaży, które są niższe od podanych cen są ustanowione przez przepisy rządowe.
 5. TRANSPORT - O ile nie postanowiono inaczej, Nasza firma wykorzysta swój osąd przy określaniu przewoźnika i trasy. W obu przypadkach Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub nadmierne opłaty transportowe wynikające z wyboru przewoźnika.
 6. PACKING - O ile nie postanowiono inaczej, Nasza firma będzie przestrzegać tylko minimalnych standardów pakowania dla wybranego sposobu transportu. Koszt wszystkich specjalnych opakowań, załadunków lub usztywnień wymaganych przez Kupującego zostanie pokryty przez Kupującego. Wszystkie koszty opakowania i wysyłki specjalnego sprzętu Kupującego zostaną pokryte przez Kupującego.
Polski
English Español Português do Brasil Русский Français Deutsch 日本語 한국어 العربية Italiano Nederlands Svenska ไทย Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt 简体中文 বাংলা فارسی Pilipino اردو Українська Čeština Беларуская мова Kiswahili Dansk Norsk Ελληνικά Polski